Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.12.2020. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w umowie dokonane zostały następujące zmiany:

  • zmieniono treść postanowienia § 3 ust. 4 na:
    4. Abonent, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany treści Umowy, Regulaminu lub Cennika, wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 3, może złożyć Dostawcy Usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji tych zmian. Brak oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
  • zmieniono treść postanowienia § 3 ust. 12 na:
    Każda ze Stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej oraz przy uwzględnieniu rygoru określonego w § 2 ust. 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej (np. Wiadomość mail).
  • zmieniono treść postanowienia § 3 ust. 15 na: Umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży przeciwnego oświadczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy na czas określony. Oświadczenie Abonenta o braku woli przedłużenia Umowy na czas nieokreślony powinno zostać dokonane na piśmie lub w formie dokumentowej. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Dostawca Usług informuje abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
  • Usunięto treść postanowienia § 3 ust. 16.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, jednakże Dostawcy usług będzie przysługiwał zwrot przyznanej ulgi pomniejszonej proporcjonalnie o wartość ulgi od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 21.12.2020 r. poprzez przesłanie Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.